Sollicitatiehulp.nl

Algemeen

Artikel 1

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnement: de overeenkomst betreffende de levering van de producten;
Gebruiker: Frema Advies, gevestigd aan Modempark 9, 4538BS te Terneuzen en tevens handelend onder de naam, www.sollicitatiehulp.nl;
Opdracht: de werkzaamheden die de gebruiker verricht om het product of abonnement te kunnen leveren;
Producten en diensten: de door de gebruiker geleverde producten en diensten met betrekking tot sollicitatiehulp aan de wederpartij;
Website: de website van de gebruiker www.sollicitatiehulp.nl;
Wederpartij: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de gebruiker een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door de gebruiker.
3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
4. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
5. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

Totstandkoming overeenkomst

Artikel 2

1. De overeenkomst voor een opdracht komt tot stand door aanvraag via elektronische aanmelding op de website, en de schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de opdracht door de gebruiker. Bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt de gebruiker aan de wederpartij een unieke inlogcode, waarmee de wederpartij kan inloggen op de website van de gebruiker.
Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
2. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospecti en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
3. Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.
4. De door de wederpartij ter beschikking gestelde documenten en informatie blijven voor de wederpartij beschikbaar voor onbepaalde tijd. De wederpartij kan alle producten, facturen en de door hem verstrekte informatie inzien door in te loggen op de website met zijn unieke inlogcode.
5. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
6. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.
7. Als de gebruiker een voorbeeld van een opdracht verstrekt of op de website toont, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren producten kunnen van het model of voorbeeld afwijken.

Prijs en prijsaanpassing

Artikel 3

1. Alle op de website getoonde prijzen zijn bindend en inclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De gebruiker behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de op de website getoonde prijzen.
2. De wederpartij is aan de gebruiker de op de website vermelde vergoeding verschuldigd, welke wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de opdracht door de wederpartij.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4

1. De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt.
2. De gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan.
3. De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de wederpartij door derden te laten uitvoeren.
4. De op de website vermelde termijnen waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
5. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht met uitvoering van de werkzaamheden te beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in het bezit van de gebruiker zijn en de betaling van de wederpartij door de gebruiker is ontvangen. Door de hierdoor ontstane vertragingen zal de opgegeven leveringstermijn naar evenredigheid worden bijgesteld.
6. Overschrijding van de bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden c.q. de producten moeten zijn geleverd kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie.
7. Verzending van bestelde producten geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
8. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
9. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfs-aangelegenheden van de gebruiker in de ruimste zin van het woord.

Reclames

Artikel 5

1. De wederpartij dient zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken binnen 14 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en beargumenteerd aan de gebruiker kenbaar te maken. De wederpartij ontvangt hierop doorgaans binnen een termijn van 14 dagen een reactie van de gebruiker.
2. Indien voormelde reclames niet binnen de in lid 1 gestelde termijn aan de gebruiker schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Ingeval van terechte reclame zal de gebruiker in de gelegenheid worden gesteld herstelwerkzaamheden te verrichten c.q. opnieuw te leveren.

Aansprakelijkheid

Artikel 6

1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot
het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien de gebruiker zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met de gebruiker zich gewoonlijk plegen te verzekeren.
2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of een enig persoon namens hem ter bewaring/bewerking/onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
5. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de gebruiker.

Overmacht

Artikel 7

1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
ABAB Juristen/98070110/RvD/25062014/ pagina 5
2. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden
3. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Betaling

Artikel 8

1. De wederpartij dient de vergoeding voor de opdracht aan de gebruiker vooraf te voldoen via een van de aangeboden betaalwijzen.
2. Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider. Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende Payment Service Provider van toepassing.
3. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.
Deze kosten worden door de gebruiker gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.
De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
5. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het product op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker hoe ook ontstaan is nagekomen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 9

1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, alsmede enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.